Publikationsliste

Monografier

… Såfremt som vi skulle være deres lydige borgere. Rådene i Køben­havn og Malmø 1516-1536 og deres politiske virksomhed i det feudale samfund, Odense Universitetsforlag 1985, 248 s.

Det Danske Institut. Oprettelse og virksomhed indtil 1987, Rom 1989 (pjece), 43 s.

  • Forkortet italiensk udgave i: Speculum Mundi. Roma Centro Inter­nazionale di Ricerche Umanistiche, p. 131-150.

Fra provokation til modstandskamp. Dansk Samling 1941-1945, Friheds­museets Venners Forlag 1995, 176 s.

Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47, Museum Tusculanums Forlag 2001, 728 s. (disputats)

Danish Unity. A Political Party between Fascism and Resistance 1936-1947, Museum Tusculanum Press 2003, 312 s. (engelsk udgave af disputats)

Videnskabelige artikler

På sporet af en dansk fascisme, Piranesi. Italienske studier, nr. 4, 1987, s. 77-99.

Frøslevlejrens bygningshistorie 1944-45, Nordslesvigske Museer, nr. 16, 1989, s. 27-46.

Arne Sørensen – altid undervejs, Mennesker, politik og besættelse. Fire biografiske skitser, (red:) Niels Wium Olesen, Esbjerg 1996, s. 95-135.

Partito d’Azione 1942-1947 og dets forudsætninger i italiensk politisk tradition, Piranesi. Italienske studier, nr. 9, 1997, s. 49-73.

Modstandsbevægelsen i regeringen 1945, Fra mellemkrigstid til efterkrigstid. Festskrift til Hans Kirchhoff og Henrik S. Nissen på 65-årsdagen oktober 1998, (red.:) Henrik Dethlefsen og Henrik Lundbak, Museum Tusculanums Forlag 1998, s. 525-583.

Nordværk. En tysk rustningsfabrik i Danmark 1943-44, Mentalitet & historie. Om fortidige forestillingsverdener, (red.:) Charlotte Appel, Peter Henningsen og Nils Hybel, Skippershoved Forlag 2002, s. 319-353.

Niels Bukh – völkisch eller folkelig? Historisk Tidsskrift, bd. 102, 2002, s. 219-227.

Foragtet af de store. Retsforbundet og det nationale samarbejde, Partier under pres. Demokratiet under besættelsen, (red.:) Joachim Lund, Gyldendal 2003, s. 167-201.

”Her må vi holde vor sti ren.” Dansk Samling fra genrejsning til modstandskamp, Partier under pres. Demokratiet under besættelsen, (red.:) Joachim Lund, Gyldendal 2003, s. 202-228.

Alternativ nazist eller nyttig idiot? – Preben Kock, Over stregen – under besættelsen, (red.:) John T. Lauridsen, Gyldendal 2007, s. 434-450.

Sabotagevagterne ved Nordværk, Over stregen – under besættelsen, (red.:) John T. Lauridsen, Gyldendal 2007, s. 625-655.

Crypto-Radicalism or Latent Radicalism? The Case of the Danish Towns Copenhagen and Malmö, Kryptoradikalität in der Frühneuzeit, (red.:) Günter Mühlpfordt (Friedenstein-Forschungen; 5), Franz Steiner Verlag Stuttgart 2009, s. 97-106.

Frihedsmuseet i sin kontekst, “Kildekunst”. Historiske og kulturhistoriske studier. Festskrift til John T. Lauridsen, (red.:) Sofie Lene Bak m.fl., Det Kongelige Bibliotek, 2016, bd. 1, s. 593-639.

Redaktion og kommentering

Fra mellemkrigstid til efterkrigstid. Festskrift til Hans Kirchhoff og Henrik S. Nissen på 65-årsdagen oktober 1998, (red.:) Henrik Dethlefsen og Henrik Lundbak, Museum Tusculanums Forlag 1998.

Spærretid, (red.:) Henrik Lundbak, Nationalmuseet 2005

Skrevet indledninger og kommentarer til: Studenterliv under besættelsen. Thorkild Lund-Jensens breve 1939-1945, udg: Gunnar Lund-Jensen og Marianne Alenius, Museum Tusculanums Forlag 2009.

Populærvidenskabelige artikler

Afhængige bønder i senantikken, 1066. Tidsskrift for histo­risk forskning, 7. årg., nr. 2, nov. 1977, s. 12-31.

Overskuddet går til nationale formål. Besættelsestidens illegale bøger, Nationalmuseets Arbejdsmark, 1980, s. 87-98.

  • Genoptrykt i: Krigsinvaliden, 37. årg., hft. 2, Oslo 1992, s. 45-68.

Jørgen Kock og Ambrosius Bogbinder, Siden Saxo, 3. årg., nr. 4, 1986, s. 24-32.

20 opslag til: Gads leksikon om dansk besættelsestid 1940-1945, (red.:) Hans Kirchhoff m.fl., 2002.

De nationale regeringer 1941-43, Besættelsen – hvad nu hvis?, (red.:) Jakob Sørensen, Høst & Søn 2003, s. 94-121.

Var Dansk Samling fascistisk i 1930’erne?, Nyt fra Dansk Samling, 60. årg., nr. 3, 2004, s. 11-13.

26 opslag til: Gads leksikon Hvem var Hvem1940-1945, (red.:) Hans Kirchhoff m.fl., 2005.

20 artikler til: Spærretid, (red.:) Henrik Lundbak, Nationalmuseet 2005

Rapporter

Publikumsundersøgelse, Frihedsmuseet, juli 1986, 25 s.

Publikumsundersøgelse 2, Frihedsmuseet, juni-august 1988, 57 s.

Publikumsundersøgelse i Nationalmuseets udstillinger om Dan­marks oldtid og Danmarks middelalder, februar-marts 1990, 80 s.

Søger! – og I skal finde. Evaluering af det interaktive video­system på Frihedsmuseet. Gennemført 10/7 – 22/7 1990, 50 s.

Faglig orientering og debat

Kommentar, Museumsmagasinet, nr. 21, sept. 1982, s. 7.

(Med Margrethe Brock-Nannestad og Mette Skougaard:) Hvad er en museumsformidler?, Museumsmagasinet, nr. 30, marts 1985, s. 5-7.

Friheden kan man ikke sætte på museum, Historie & Samtids­orien­tering, 24. årg. nr. 1, 1985 (temanummer om: Danmarks besæt­telse og befrielse – 40 år efter), s. 195-208.

Frihedskampen i Danmark 1940-1945 – Nationalmuseets første videoplade, Nyt fra Nationalmuseet, nr. 46, 1990, s. 25-26.

(Med Tine Wanning:) Interaktiv video – er det pengene værd?, Danske Museer, nr. 2, maj 1991, s. 20-22.

(Med Tine Wanning:) Danmarks Frihedskamp 1940-45, F&V-nytt, 1991, s. 18-20.

Frihedsmuseet nyindrettes, Noter om historie og undervisning, nr. 122, dec. 1994, s. 31-37.

Frihedsmuseet bygges om, Historie & Samfundsfag, 34. årg. nr. 1, marts 1995, s. 14-17.

Undervisningsmaterialer og multimedier

(Med Inge Adriansen:) Træk af besættelsesårenes historie i Sønder­jylland, 48 dias med teksthæfte, Amtscentralen for undervis­ningsmid­ler i Sønderjylland, Åbenrå 1985.

Besættelsestid og frihedskamp 1940-45. Frihedsmuseet, Skoletje­nesten og Nationalmuseet 1996, [Elevhæfte:] 64 s. Arbejds- og kilde­hæfte: 46 s.

Besættelsestiden i Billeder 1940-45, foto-CD, red.: Henrik Lundbak, billedtekster: Henrik Lundbak, Peter Birkelund og Esben Kjeldbæk, Nationalmuseet 2000

Avis- og ugebladsartikler

Det sidste rap, Søndagsbladet, d. 3/2 1974.

Røster fra graven, Politiken, d. 23/5 1992.

Kontaktannoncen, Alt for damerne, nr. 21, d. 26/5 1994.

Snor i politikerne, kronik, Jyllandsposten, d. 16/8 1997.

Fascisme og modstandskamp, kronik, Politiken, d. 4/4 2001.

Besættelsens arv til eftertidens Danmark, kronik, Berlingske Tidende, 9/4 2006.

Hvornår er man modstandsmand?, kronik, Politiken, 4/5 2012.

Rigsarkivets ledelse har tabt hovedet, debatindlæg, Politiken, 5/12 2012

(Med Lene Floris og Per Kristian Madsen:) Frihedsmuseets fremtid, kronik, Politiken, 27. maj 2013.