Publikationsliste

Bøger og pjecer:

… Såfremt som vi skulle være deres lydige borgere. Rådene i Køben­havn og Malmø 1516-1536 og deres politiske virksomhed i det feudale samfund, Odense Universitetsforlag 1985, 248 s.

Det Danske Institut. Oprettelse og virksomhed indtil 1987, Rom 1989, 43 s.

  • Forkortet italiensk udgave i: Speculum Mundi. Roma Centro Inter­nazionale di Ricerche Umanistiche, p. 131-150.

Fra provokation til modstandskamp. Dansk Samling 1941-1945, Friheds­museets Venners Forlag 1995, 176 s.

Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47, Museum Tusculanums Forlag 2001, 728 s. (disputats)

Danish Unity. A Political Party between Fascism and Resistance 1936-1947, Museum Tusculanum Press 2003, 312 s. (engelsk udgave af disputats)

Nordværk. Om en værnemagervirksomhed under besættelsen og menneskene omkring den. Dokumentarroman, Books on Demand 2020, 608 s.

Frihedsmuseet, Nationalmuseet 2020, 155 s. (guide til ny permanent udstilling)

Artikler, videnskabelige:

På sporet af en dansk fascisme, Piranesi. Italienske studier, nr. 4, 1987, s. 77-99.

Frøslevlejrens bygningshistorie 1944-45, Nordslesvigske Museer, nr. 16, 1989, s. 27-46.

Arne Sørensen – altid undervejs, Mennesker, politik og besættelse. Fire biografiske skitser, (red:) Niels Wium Olesen, Esbjerg 1996, s. 95-135.

Partito d’Azione 1942-1947 og dets forudsætninger i italiensk politisk tradition, Piranesi. Italienske studier, nr. 9, 1997, s. 49-73.

Modstandsbevægelsen i regeringen 1945, Fra mellemkrigstid til efterkrigstid. Festskrift til Hans Kirchhoff og Henrik S. Nissen på 65-årsdagen oktober 1998, (red.:) Henrik Dethlefsen og Henrik Lundbak, Museum Tusculanums Forlag 1998, s. 525-583.

Nordværk. En tysk rustningsfabrik i Danmark 1943-44, Mentalitet & historie. Om fortidige forestillingsverdener, (red.:) Charlotte Appel, Peter Henningsen og Nils Hybel, Skippershoved Forlag 2002, s. 319-353.

Niels Bukh – völkisch eller folkelig? Historisk Tidsskrift, bd. 102, 2002, s. 219-227.

Foragtet af de store. Retsforbundet og det nationale samarbejde, Partier under pres. Demokratiet under besættelsen, (red.:) Joachim Lund, Gyldendal 2003, s. 167-201.

”Her må vi holde vor sti ren.” Dansk Samling fra genrejsning til modstandskamp, Partier under pres. Demokratiet under besættelsen, (red.:) Joachim Lund, Gyldendal 2003, s. 202-228.

Alternativ nazist eller nyttig idiot? – Preben Kock, Over stregen – under besættelsen, (red.:) John T. Lauridsen, Gyldendal 2007, s. 434-450.

Sabotagevagterne ved Nordværk, Over stregen – under besættelsen, (red.:) John T. Lauridsen, Gyldendal 2007, s. 625-655.

Crypto-Radicalism or Latent Radicalism? The Case of the Danish Towns Copenhagen and Malmö, Kryptoradikalität in der Frühneuzeit, (red.:) Günter Mühlpfordt (Friedenstein-Forschungen; 5), Franz Steiner Verlag Stuttgart 2009, s. 97-106.

Frihedsmuseet i sin kontekst, “Kildekunst”. Historiske & kulturhistoriske studier. Festskrift til John T. Lauridsen, (red.:) Sofie Lene Bak m.fl., Det Kongelige Bibliotek 2016, bd. 1, s. 593-639.

Redaktion og kommentering:

Fra mellemkrigstid til efterkrigstid. Festskrift til Hans Kirchhoff og Henrik S. Nissen på 65-årsdagen oktober 1998, (red.:) Henrik Dethlefsen og Henrik Lundbak, Museum Tusculanums Forlag 1998.

Spærretid, (red.:) Henrik Lundbak, Nationalmuseet 2005

Skrevet indledninger og kommentarer til: Studenterliv under besættelsen. Thorkild Lund-Jensens breve 1939-1945, udg: Gunnar Lund-Jensen og Marianne Alenius, Museum Tusculanums Forlag 2009.

Artikler, formidlende:

Afhængige bønder i senantikken, 1066. Tidsskrift for histo­risk forskning, 7. årg., nr. 2, nov. 1977, s. 12-31.

Overskuddet går til nationale formål. Besættelsestidens illegale bøger, Nationalmuseets Arbejdsmark, 1980, s. 87-98.

  • Genoptrykt i: Krigsinvaliden, 37. årg., hft. 2, Oslo 1992, s. 45-68.

Jørgen Kock og Ambrosius Bogbinder, Siden Saxo, 3. årg., nr. 4, 1986, s. 24-32.

20 opslag til: Gads leksikon om dansk besættelsestid 1940-1945, (red.:) Hans Kirchhoff m.fl., 2002.

De nationale regeringer 1941-43, Besættelsen – hvad nu hvis?, (red.:) Jakob Sørensen, Høst & Søn 2003, s. 94-121.

Var Dansk Samling fascistisk i 1930’erne?, Nyt fra Dansk Samling, 60. årg., nr. 3, 2004, s. 11-13.

26 opslag til: Gads leksikon Hvem var Hvem1940-1945, (red.:) Hans Kirchhoff m.fl., 2005.

20 artikler til: Spærretid, (red.:) Henrik Lundbak, Nationalmuseet 2005

Rapporter:

Publikumsundersøgelse, Frihedsmuseet, juli 1986, 25 s.

Publikumsundersøgelse 2, Frihedsmuseet, juni-august 1988, 57 s.

Publikumsundersøgelse i Nationalmuseets udstillinger om Dan­marks oldtid og Danmarks middelalder, februar-marts 1990, 80 s.

Søger! – og I skal finde. Evaluering af det interaktive video­system på Frihedsmuseet. Gennemført 10/7 – 22/7 1990, 50 s.

Faglig debat:

Kommentar, Museumsmagasinet, nr. 21, sept. 1982, s. 7.

(Med Margrethe Brock-Nannestad og Mette Skougaard:) Hvad er en museumsformidler?, Museumsmagasinet, nr. 30, marts 1985, s. 5-7.

Friheden kan man ikke sætte på museum, Historie & Samtids­orien­tering, 24. årg. nr. 1, 1985 (temanummer om: Danmarks besæt­telse og befrielse – 40 år efter), s. 195-208.

Frihedskampen i Danmark 1940-1945 – Nationalmuseets første videoplade, Nyt fra Nationalmuseet, nr. 46, 1990, s. 25-26.

(Med Tine Wanning:) Interaktiv video – er det pengene værd?, Danske Museer, nr. 2, maj 1991, s. 20-22.

(Med Tine Wanning:) Danmarks Frihedskamp 1940-45, F&V-nytt, 1991, s. 18-20.

Frihedsmuseet nyindrettes, Noter om historie og undervisning, nr. 122, dec. 1994, s. 31-37.

Frihedsmuseet bygges om, Historie & Samfundsfag, 34. årg. nr. 1, marts 1995, s. 14-17.

Farvel til Frihedsmuseet, Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2022, s. 110-111.

Undervisningsmaterialer og multimedier:

(Med Inge Adriansen:) Træk af besættelsesårenes historie i Sønder­jylland, 48 dias med teksthæfte, Amtscentralen for undervis­ningsmid­ler i Sønderjylland, Åbenrå 1985.

Besættelsestid og frihedskamp 1940-45. Frihedsmuseet, Skoletje­nesten og Nationalmuseet 1996, [Elevhæfte:] 64 s. Arbejds- og kilde­hæfte: 46 s.

Besættelsestiden i Billeder 1940-45, foto-CD, red.: Henrik Lundbak, billedtekster: Henrik Lundbak, Peter Birkelund og Esben Kjeldbæk, Nationalmuseet 2000

Avis- og ugebladsartikler:

Det sidste rap, Søndagsbladet, d. 3/2 1974.

Røster fra graven, Politiken, d. 23/5 1992.

Kontaktannoncen, Alt for damerne, nr. 21, d. 26/5 1994.

Snor i politikerne, kronik, Jyllandsposten, d. 16/8 1997.

Fascisme og modstandskamp, kronik, Politiken, d. 4/4 2001.

Besættelsens arv til eftertidens Danmark, kronik, Berlingske Tidende, 9/4 2006.

Hvornår er man modstandsmand?, kronik, Politiken, 4/5 2012.

Rigsarkivets ledelse har tabt hovedet, debatindlæg, Politiken, 5/12 2012

(Med Lene Floris og Per Kristian Madsen:) Frihedsmuseets fremtid, kronik, Politiken, 27. maj 2013.

Valget at overskride grænser, kronik, Berlingske Tidende, 5. maj 2020.